Riglyne aan Skrywers


Eienaarskap en doel:

 • Die Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie besit en gee Tydskrif vir letterkunde uit.
 • Tydskrif vir letterkunde is ’n onafhanklike vaktydskrif, geakkrediteer deur die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys.
 • Die redakteur nooi belangstellendes om oorspronklike, ongepubliseerde navorsings- en oorsigartikels oor teoretiese, toegepaste en vergelykende aspekte van Afrika-letterkundes en kulturele praktyke voor te lê.
 • The editor invites the submission of original, previously unpublished research, review and overview articles on theoretical, applied or comparative aspects of African literatures and cultural practices.

Redaksionele adres:

Die administrateur
Tydskrif vir letterkunde
Departement Afrikaans
Geesteswetenskappe-gebou, GW 15-16
Universiteit van Pretoria
Pretoria 0002 Suid-Afrika
Tel: +27-(0)-12-420 4075
Faks: +27-(0)-12-420 2349
E-pos: tvl@postino.up.ac.za

Taalmedium:

 • Bydraes moet by voorkeur in Afrikaans, Engels of Nederlands geskryf wees. Bydraes in Frans word ook verwelkom.
 • Navorsings- en oorsigartikels moet vergesel wees van ’n opsomming van hoogstens 350 woorde (in Engels), insluitende die artikeltitel. In die geval van Engelse artikels beloop die opsomming hoogstens 250 woorde.

Indiening van manuskripte:

 • Manuskripte wat elders oorweeg word of reeds gepubliseer is, behoort nie aan Tydskrif vir letterkunde voorgelê te word nie.
 • ‘n Enkele digitale eksemplaar van die artikelmanuskrip moet aanvanklik per e-pos ingedien word.
 • By aanvaarding, na die keurproses, word die finale digitale weergawe voorgelê. Die redakteurs verkies die MSWord® woordverwerkingsprogram.
 • ’n Kort biografie van die skrywer (nagenoeg 30 woorde) moet die finale weergawe vergesel.
 • Manuskripte moet aangebied word in duidelik, getikte formaat met kantlyne van ten minste 2.5 cm rondom en in dubbelspasiëring (insluitende aanhalings, aantekeninge en bronnelys) sonder onnodige versierings.
 • Die skrywer se name, pos- en e-posadresse, professionele affiliasie en telefoonnommers moet op die titelblad vermeld word.
 • Aangesien artikels anoniem beoordeel word, word skrywers versoek om nie hul name op enige ander plek in hul manuskripte aan te bring nie.
 • Manuskripte moet behoorlik taalversorg, finaal geredigeer en persklaar voorgelê word.
 • ’n Perk van 6000 woorde (insluitend die opsomming) word as algemene riglyn gestel vir die lengte van artikels. Langer artikels mag by uitsondering oorweeg word.
 • Die skrywer-datum-verwysingsmetode moet gebruik word. Verwysings word in die teks aangebring: (Mphahlele, 2002: 100) of Coetzee (2003: 10). Vanaf 2013 (Tydskrif vir Letterkunde 50.1) sal die MLA-verwysingsmetode gebruik word.
 • Aantekeninge, eindnote en die bronnelys word aan die einde van die artikel aangebring. Eindnote moet in boskrif (superscript) aangebring word en verskyn gewoonlik aan die einde van ’n sin. Neem kennis: rekenaargegenereerde eindnote, aantekeninge of bibliografieë word nie aanvaar nie.
 • Seksistiese en rassistiese taalgebruik word ontmoedig. Geslagspesifieke terminologie behoort nie gebruik te word waar ’n meer generiese begrip verwag word nie, byvoorbeeld nie “die literêre kritikus met sy taak …”. Rassenomenklatuur behoort, indien enigsins gebruik, met oorleg aangewend te word. Waar van dié riglyn afgewyk word, moet die taalgebruik gemotiveer word.

Grafika:

 • Alle grafika moet kameragereed en in digitale formaat voorgelê word.
 • Grafika moet van paslike onderskrifte voorsien word.
 • Digitale materiaal moet ten minste ’n resolusie van 300ppd hê en ten minste in A5 formaat aangebied word.
 • Dit is die plig van die skrywer om kopieregklarings te verkry.

Verpligtinge en verantwoordelikhede:

 • Materiaal wat in Tydskrif vir letterkunde gepubliseer word, mag, tensy anders gestipuleer, op die tydskrif se webruimte gepubliseer word.
 • Die menings van bydraers uitgespreek in Tydskrif vir letterkunde verteenwoordig nie die menings van die adviesraad, medewerkers of redaksie nie.
 • Waar bydraes voorwaardelik aanvaar is, word verwag dat skrywers die hersiene manuskripte binne ses weke aan die administrateur sal terugbesorg.
 • Geen korrespondensie sal oor afgekeurde artikels gevoer word nie.
 • Die redaksie onderneem om toegestuurde materiaal met sorg te behandel, maar kan geen verantwoordelikheid aanvaar vir verlore goedere of onvoorsiene skade nie.
 • Kopiereg van artikels berus by die skrywers.
 • By aanvaarding van navorsings-, oorsig-, en resensieartikels word bladgeld gehef waarvoor die skrywers verantwoordelik is. Hierdie bedrag word in die reël deur skrywers se instansies betaal. Hierdie verpligting geld nie vir skrywers wat verbonde is aan Afrika-universiteite, uitgesluit Suid-Afrikaanse instellings, nie.
 • Die redakteurs stel die bladgelde jaarliks vas.
kenzo89 I you! Thanks so much for sharing these pics and info! LV
 
i vote for the Ixia. the detail and shape is amazingly beautiful. good luck with your decision! louis vuitton shop
 
Happy Birthday and congrats on your wonderful new bag!!! It looks fabulous on you!!! louis vuitton replica
 
Congrats! I love the vernis in pomme =0) LV
 
Congrats! lv bags
 
I love my Bloomsbury PM so much that I just bought a Bloomsbury GM! It may not be as cute as the PM, but it's practical for travelling with the zipper exterior pocket and cross-body strap. louis vuitton purse
 .